ContacteAquest lloc web està obert a la participació de tothom.

Qualsevol persona pot ser admesa com a col·laborador per a donar-li contingut o per a ampliar-lo.

Els interessats podran escollir lliurement la moneda que desitgin descriure o comentar quan aparegui en verd el botó situat a la part superior dreta de la seva fitxa. Des del moment que el sol·licitant hagi estat admès a participar i fins que no hagi estat publicat el seu treball, aquest mateix botó canviarà de color i es mostrarà en vermell.

Mentre el treball del col·laborador no hagi estat incorporat al web, no s'acceptarà cap nova sol·licitud de col·laboració sobre la mateixa moneda. Els administradors es reserven el dret d'obrir la moneda a la col·laboració de nous sol·licitants quan el temps transcorregut i la falta de notícies permetin presumir que el col·laborador ha declinat completar la seva participació en el web.

Tota col·laboració és desinteressada i gratuïta.

Els col·laboradors accepten que els seus treballs siguin adaptats a les finalitats del lloc web, segons criteris d'estil i de coherència.
                                                   
Els administradors es reserven tots els drets, entre ells el de no prendre en consideració la informació proporcionada quan al seu prudent criteri el contingut d'aquella informació sigui reiteratiu, contradictori, confús, inintel·ligible, erroni, equívoc o excessivament genèric, o quan es pugui entendre que no aporta nous coneixements, que desmereix el propi lloc web o que no arriba al grau de qualitat exigible a una publicació numismàtica especialitzada.

Quan la participació es consideri mereixedora d'un reconeixement especial en atenció al prestigi de l'autor, a la qualitat dels continguts, a la freqüència de les aportacions o, en general, a la complicitat d'un col·laborador amb el projecte, els administradors podran indicar la seva identitat o el seu pseudònim en la secció de Crèdits del web, a condició que l'interessat hagi donat el seu consentiment de forma expressa. No s'entendrà prestat aquest consentiment fins que els administradors hagin rebut de l'col·laborador la seva autorització de forma inequívoca i per escrit.

Tot i que la seva contribució no es mereixi aquell reconeixement especial, els administradors podran indicar igualment la identitat o el pseudònim del col·laborador quan entenguin que la seva participació continuada ha resultat d'utilitat per a completar el lloc web o per millorar-lo. La indicació en la secció de Crèdits requerirà el mateix consentiment expressat de la mateixa manera.

La informació proporcionada per aquesta pàgina web no necessàriament ha estat facilitada o revisada per experts professionals, de manera que ni garanteix una informació completa ni els administradors es fan responsables de totes les dades que el lloc web proporciona.

Excepte indicació en contrari, les opinions, les interpretacions o les conclusions contingudes en els articles no representen necessàriament el punt de vista dels administradors.

La informació subministrada tampoc s'ha d'interpretar en cap cas en el sentit que els administradors avalen, mantenen o subscriuen les opinions o afirmacions publicades.

La informació i les imatges proporcionades per aquest lloc web es poden usar i reproduir lliurement, a condició que se citi la font i es respectin les restants condicions de llicència.

La llicència no genera cap tipus de vincle contractual entre la propietat del lloc i els usuaris o col·laboradors, els propietaris dels servidors en els que el lloc web està allotjat ni cap persona relacionada amb aquest projecte.

Els col·laboradors han d'acceptar les normes de funcionament i de privacitat d'aquest lloc web, així com els compromisos de respectar el web i de vetllar per la veracitat de les seves aportacions segons els principis de rigor científic i de bona fe professional.

L'acceptació s'entendrà realitzada i comunicada als administradors pel simple fet d'enviar la sol·licitud per ser admès com a col·laborador.

Els administradors es reserven el dret de canviar les normes en qualsevol moment.


Desitjo col·laborar

  •